Hidrocentrali i Vlushes po ndertohet mbi lumin e Çorovodes, nje nga deget kryesore te lumit Osum.

Vepra e marrjes vendoset prane fshatit Vlushe, rreth 7 km ne lindje te qytetit te Çorovodes, ndersa godina e hidrocentralit vendoset rreth 1 km ne lindje te qytetit.

Hidrocentrali i Vlushes eshte i tipit me derivacion dhe shfrytezon segmentin e lumit ndermjet kuotave 720 m dhe 305 m.

Parametrat kryesore hidroenergjitike dhe ekonomike te HEC-Vlushe:


• Prurja llogaritese Q=4.2 m3/sek
• Renia bruto Hbr=415 m
• Renia neto Hnt=377 m
• Fuqia e instaluar Ni=14200 kW
• Fuqia e garantuar Ng= 680 kW
• Prodhimi mesatar i energj. E=65x106 kWh/vit
• Investimi i pergjithshem Ipergj=14.06 Milion Euro
i = 0.217 €/kwh


Veprat e HEC Vlushe jane:

  • Vepra e marrjes;
  • Kanali i prurjes ne hyrje;
  • Dekantuesi;
  • Tuneli i prurjes;
  • Kanali i prurjes ne dalje;
  • Baseni me presion dhe shkarkuesi;
  • Tubacioni i turbinave;
  • Ndertesa e centralit
  • Kanali i largimit dhe nenstacioni.
Lidhja e hidrocentralit me sistemin energjitik do te behet me nenstacionin 35 KV te qytetit te Çorovodes duke ndertuar rreth 1km linje.


 
 

Te gjitha te drejtat te rezervuara nga Roen Company

Politikat e Privatesise